RAPORTTI - Tieteellinen tutkimus

Tieteellisen tutkimuksen raportoinnissa mallina käytetään tieteellisen artikkelin rakennetta. Tosin raportti mahdollistaa jokseenkin laajemman työn esittelyn. Tieteellisen tutkimuksen maksimi pituus kilpailussa on 20 sivua liitteineen. Tapauskohtaisesti voidaan hyväksyä myös laajemmat tutkimukset.

Kansilehti

Raportin kansilehdelle kirjoitetaan työn otsikko, työn tekijä, työn tekemisen paikka, koulu (jos työ on ollut osa koulutyötä), ohjaaja (jos työllä on ollut aikuinen ohjaaja). Työn otsikon tulisi olla mahdollisimman tarkasti työn sisältöä kuvaava, mutta samalla se ei saisi olla kohtuuttoman pitkä.

Tiivistelmä

Laadi työstäsi enintään 300 sanan pituinen tiivistelmä. Tiivistelmässä kerrotaan kuka, mitä, miten tutkimuksen on tehnyt ja millainen oli tärkein tulos.

Sisällysluettelo

Sisällysluettelossa luetellaan kappaleiden otsikot sivunumeroineen sekä raportin liitteet.

Johdanto

Kerro alussa yleisluontoisesti, minkä ongelman tutkimuksellasi haluat ratkaista ja miksi ongelma on Sinulle tai yhteiskunnalle tärkeä. Kirjoita selkeästi mikä on tutkimuskysymyksesi, hypoteesi tai ennuste.

Tässä kohdassa voit mainita myös lyhyesti kiitokset esimerkiksi yhteistyökumppaneille laitteistojen ja työvälineiden lainasta, avusta ja opastuksesta.

Teoriaosuus

Teoriaosuudessa kuvataan tutkimuskysymykseen tai hypoteesiin liittyviä tietoja. Onko samanlaista ongelmaa yritetty jo ratkaista aikaisemmin? Millaisia tuloksia on saatu? Teoriaosuudessa tarkastellaan myös tutkimusmenetelmiä.

Toteutus

Miten työ toteutettiin? Kuka oli työtä toteuttamassa? Jos työ tehdään ryhmässä, on tärkeää, että kerrotaan selvästi, mikä rooli kullakin työn tekijällä tutkimuksessa on ollut.  Mitä materiaaleja, tarvikkeita ja välineitä on ollut käytössä ja kuinka paljon aikaa työn tekemiseen käytettiin? Mitä kokeita tai mittauksia tehtiin projektin aikana? Miksi valittiin juuri nämä kokeet tai mittausmenetelmät? Miten paljon toistoja suoritettiin ja oliko tutkimuksessa vertailuasetelma?

Tulokset

Mitä tuloksia saatiin? Muuttuivatko alkuperäiset suunnitelmat työn aikana? Kannattaa kiinnittää huomiota projektin tulosten esittelyyn ja erityisesti selkeään esitystapaan. Esiteltävät tulokset käsitellään lukijaystävällisiksi eli esimerkiksi mittaustulokset havainnollistetaan. Taulukoita tai kuvaajia kannattaa käyttää mahdollisuuksien mukaan. Varsinainen raakadata eli mittaustulokset, esimerkiksi lukusarjat tai mittauspöytäkirjat, liitetään raporttiin erillisenä liitteenä.

Johtopäätökset

Mitä tuloksista voi päätellä? Mitä tutkimuksen aikana opittiin? Miten tutkimusta voisi jatkaa? Ovatko tulokset luotettavia ja yleispäteviä? Kuinka tutkimus onnistui? Miten omat tulokset eroavat tai ovat samankaltaisia teoriaosuudessa kuvattuihin tutkimuksiin verrattuna? Rakenna kertomus aina todelliseen aineistoon, äläkä yleistä tuloksia.

Odottamaton tai odotusten vastainen tulos ei välttämättä tarkoita epäonnistumista. Erityisesti tällaisissa tapauksissa tutkimuksen huolellinen analysointi on tärkeää. Parhaimmassa tapauksessa hyvin dokumentoitu epäonnistuminen estää seuraavia asiaa tutkivia toistamasta samoja virheitä.
Johtopäätösosassa tehdään yleensä myös virhetarkastelu. Mikäli projektin tulokset perustuvat mittauksiin tai laskelmiin, tässä kohdassa esitetään ne mittausmenetelmistä ja laskelmista mahdollisesti johtuvat tekijät, jotka voivat vaikuttaa tuloksiin. Pitää myös miettiä, vaikuttavatko kaikki tekijät samaan suuntaan eli vahvistavatko vai kumoavatko ne toisensa.

Lähdeluettelo

Listaa raportin loppuun kaikki työssä käytetyt kirjat, artikkelit ja muut tietolähteet. Raportin tekstiin on hyvä laittaa viittaukset lähteisiin niin, että lukijalle selviää, mikä on tekijöiden itsensä tuottamaa tietoa ja mitkä tiedot on haettu lähdemateriaaleista. Lähdemateriaalin listauskissa on erilaisia käytänteitä, joten suositeltavaa on, että mitä tahansa järjestelmää tekijä käyttääkin, niin samassa työssä on käytetty johdinmukaisesti yhtenäistä järjestelmää. Vinkkejä lähdeluettelosta voi saada esimerkiksi artikkelikokoelmista tai tiedelehdistä.

Liitteet

Liitteiksi voit laittaa kuvia, kaavioita, teknisiä piirustuksia, ohjelmalistauksia, käytettyjä kyselylomakemalleja tai muuta tutkimuksessa käytettyä ja saatua aineistoa. Muista numeroida ja otsikoida liitteet.