RAPORTTI - SARJA I

Tässä sarjassa poikkeuksellisesti sallitaan myös ohjaajien kirjoittamat raportit. Ohjaajan ja oppilaiden osuus sekä työstä että raportista on kuitenkin tuotava selkeästi esiin. Muilta osin raportointi on hyvin samanlainen, kuin muissa sarjoissa.

Tiivistelmä

Työstä kirjoitetaan enintään 300 sanan mittainen tiivistelmä. Pelkän tiivistelmän lukemalla selviää työn tavoite sekä mitä on tehty, mitkä ovat tärkeimmät tulokset ja millaisia johtopäätöksiä voidaan tehdä.

Johdanto

Raportin alussa kerrotaan mitä kysymystä tutkittiin tai mihin ongelmaan haettiin ratkaisua. Miksi tutkimuskysymys tai ongelma on tutkijalle tärkeä.

Taustatiedot/Teoriaosuus

Tässä kuvataan mitä tietoa tutkittavasta aiheesta on jo olemassa tietolähteiden perusteella. Vaihtoehtoisesti voidaan kuvata myös millaisia ennakkokäsityksiä lapsella on aiheesta tai miten tutkimus tai suunnitteluprojekti liittyy lapsen arkeen.

Resurssit

Kuka tai ketkä ovat toteuttaneet projektin? Mitä laitteita on käytetty projektin aikana? Käytetyt raaka-aineet ja tarvikkeet? Tutkimukseen käytetty aika?

Toteutus

Miten tutkimus/projekti toteutettiin käytännössä? Mitä kokeita tai mittauksia tehtiin? Millainen oli lapsen ja ohjaajan työnjako?

Tulokset ja johtopäätökset

Mitä tuloksia saatiin? Tulokset on hyvä esittää selkeästi taulukoita ja kuvaajia hyväksi käyttäen. Myös valokuvat ja piirustukset ovat hyvä tapaa esittää tuloksia. Mitä tuloksista voi päätellä? Mitä opittiin? Menikö jotain pieleen?

Lähdeluettelo

Työn loppuun listataan työssä käytetyt kirjat, artikkelit, internetsivut ja muut tietolähteet.

Liitteet

Voit liittää raportin mukaan myös piirroksia, valokuvia, ohjelmalistauksia, artikkelikopioita tai muuta käytettyä aineistoa.