TuKoKe anmälan

Ladda ner samtyckesblanketten (pdf) och gå till TuKoKe-anmälan här

Registrering öppnas: 01 - 01 - 2021

 

DELTAR DU I TUKOKE FÖR FÖRSTA GÅNGEN? LÄS INSTRUKTIONERNA NEDAN!

ANVISNINGAR FÖR ANMÄLAN

Anmälan till TuKoKe sker via det elektroniska anmälningssystemet. I samma system kan du också göra anmälan till STEK:s eltävling Sähkökisa.

Tävlingsbidragen ska lämnas in under januari.

Samla in de uppgifter och blanketter (TuKoKe_samtycke.pdf) som behövs innan du påbörjar anmälan:

1. Vem är kontaktperson för bidraget/projektet?

 • Varje bidrag måste ha en kontaktperson. Kontaktpersonen registrerar sig i systemet och kan därefter anmäla önskat antal bidrag.
  • Individuella bidrag: kontaktpersonen är deltagaren själv, handledaren eller en vårdnadshavare
  • Gruppbidrag: kontaktpersonen är en av deltagarna, handledaren eller en vårdnadshavare
 • Kontaktpersonen ska vara någon som vid behov går att nå. Exempelvis bör telefonnumret vara sådant att det går att skicka meddelanden också under veckoslut och e-postadressen en som läses varje dag.
 • Om kontaktpersonen representerar en grupp deltagare eller flera bidrag, fungerar hen som informationsförmedlare för alla dessa. Hen får också information om respons som getts och om intygen över deltagande.

2. Vilka uppgifter behövs om deltagarna?

 • Namn, födelseår, kön (dessa uppgifter krävs för statistikföring och på grund av åldergränserna för vissa av priserna)
 • Läroanstalt (om det handlar om ett skolarbete) och ort (för statistiken)
 • Handledarens namn och kontaktuppgifter (om bidraget har en handledare)
 • Samtyckesblankett (för förvaring och behandling av deltagarens uppgifter i samband med TuKoKe-arrangemangen) En separat blankett ska lämnas in för varje deltagare. För deltagare under 16 år krävs vårdnadshavarens underskrift för lagring av namnet och födelseåret. Samtyckesblanketterna bifogas till det övriga materialet i samband med anmälan.

OBS! Om deltagaren/deltagarna är över 14 år kan de bli valda till Finlands representanter vid internationella evenemang. Läs om evenemangen nästa år under punkten Kansainväliset kilpailut (Internationella tävlingar).

3. I vilket format ska tävlingsbidragen lämnas in?

 • De tillåtna filtyperna för tävlingsbidrag är pdf, jpg, gif och den maximala filstorleken 16 MB. Själva bidraget eller en rapport över det kan också vara en video. I så fall ska bidraget länkas till i anmälningsblanketten. Försäkra dig om att videons ursprungliga position är tillgänglig även för de utomstående aktörer som ska ge utlåtanden.
 • Titelsida: alla skriftliga bidrag ska ha en titelsida med bidragets hela namn och årtal samt information om att bidraget deltar i TuKoKe. Däremot behöver deltagaren, skolan och handledaren inte uppges (i kategori III får de inte nämnas).
 • Välj en slående rubrik som bäst beskriver ditt bidrag. Använd denna rubrik som ett element i alla bilagors namn. Exempel: Morotsundersökning_20_Rapport
 • Beskriv bidragets innehåll kort och koncist i sammanfattning (max. 200 ord). Rubrik exempel: Morotsundersökning_20_Sammanfattning
 • Förbered en sammanfattning eller kort presentation av bidraget (högst 100 ord och på finska). Den skrivs direkt i anmälningsblanketten.
 • Läs också anvisningarna för rapporten.

4. Till vilken kategori ska bidraget anmälas?

Åldersklasser:

 • KATEGORI I: förskole- och nybörjarundervisning
 • KATEGORI II: elever i årskurserna 3–9
 • KATEGORI III: alla andra ungdomar under 21 år (gymnasielever, yrkesstudenter osv.)
 • KATEGORI Y: Deltagarna bakom bidraget/i projektet hör till olika kategorier (kategori I, II och III).

Underkategorier: välj den vars innehåll bäst motsvarar ämnet för ditt bidrag.

 • KATEGORIERNA I, II och Y
  • biologi, medicin
  • matematik, fysik, kemi
  • informations- och kommunikationsteknik, uppfinning, designarbete
  • miljö, geografi
  • samhällsvetenskaper, historia, språkvetenskaper
  • IDÉER (ingen bakgrundsundersökning har gjorts för bidraget eller idén har inte vidareutvecklats från idéstadiet)
 • KATEGORI III
  • Naturvetenskaper, matematik
  • Naturvetenskaper, fysik
  • Naturvetenskaper, kemi
  • Naturvetenskaper, biovetenskaper
  • Naturvetenskaper, övriga
  • Teknik, designarbete eller uppfinning
  • Teknik, data- och informationsvetenskap
  • Teknik, digitala tillämpningar
  • Teknik, miljöteknik
  • Medicin och hälsovetenskaper
  • Jordbruks- och skogsvetenskaper, livsmedelsvetenskap
  • Samhällsvetenskaper
  • Ekonomiska vetenskaper
  • Humanistiska vetenskaper, filosofi
  • Humanistiska vetenskaper, språkvetenskaper och litteratur
  • Humanistiska vetenskaper, historia och arkeologi
  • Humanistiska vetenskaper, konstforskning

När du valt underkategori kan du dessutom anmäla bidraget till STEK:s eltävling, Sähkökisa. Då måste bidraget på något sätt handla om elektricitet. Ämnet kan exempelvis vara förnybar energi eller framtida sätt att utnyttja elektricitet.

5. Bedömningskriterier

TuKoKe-tävlingens bedömningskriterier i korthet.

6. TuKoKe-deltagarens och/eller vårdnadshavarens samtycke

TuKoKe-deltagare ombes ge sitt samtycke till att deras uppgifter lagras och behandlas i samband med TuKoKe-arrangemangen. Läs samtyckesvillkoren och ladda ner blanketten (pdf). En separat blankett ska lämnas in för varje deltagare (för deltagare under 16 år krävs vårdnadshavarens underskrift).