Ohjaajalle

Ohjaaja on lapsen ja nuoren tärkein aikuinen tutkimusten ja keksintöjen alkutaipaleella. Ohjaaja tukee, rohkaisee, kannustaa ja tarvittaessa myös jarruttaa nuorta tutkijaa. Ohjaaja myös kannustaa osallistumaan.

OHJAAJAN ROOLI

Tutkielmien ohjauksessa opettajan tai ohjaajan rooli on ohjata tekijää löytämään vastauksia kysymyksiin tai ratkaisuja ongelmiin. Ohjaajan ei itse tarvitse tuntea aiheen sisältöjä, vaan tärkeintä on ohjata tekijää oikeaan suuntaan sekä auttaa häntä hallitsemaan ja jäsentämään tietoa.

Ohjaaja antaa tutkimukselle tai projektille raamit: aikataulut ja käytössä olevat resurssit. Lapsi ja nuori saattaa kokea työn raportoinnin haastavana tai sen jäsentelyä työn alussa on vaikeaa hahmottaa – silloin ohjaaja voi kiinnittää huomiota tärkeisiin seikkoihin. Toisinaan ohjaaja on itse raportin laatija; silloin lasten oman panoksen esille tuominen on hyvin tärkeää. TuKoKe ei vaadi ohjaajan lausunnon lähettämistä työn mukana, mutta sellaisen voi aina lähettää. Tämä kannattaa erityisesti silloin, kun työ on valmistunut poikkeuksellisissa tilanteissa tai ohjaajan lausunto tuo merkittävää lisäarvoa työn arviointiprosessissa.

Usein ohjaaja on se, joka lähettää työt TuKoKeen. Silloin hän on myös yhteyshenkilönä ja tärkeä (ainoa) linkki TuKoKen järjestäjien ja työn/töiden tekijän/tekijöiden välillä. Hänen kauttaan osallistujat saavat palautteet ja osallistumistodistukset.

LUVAT

Suostumuslomake

Muista tarkistaa, että jokaisella kilpailuun mukaan hakevalla lapsella ja nuorella on täytettynä (alle 16-vuotiailla vahemman täyttämänä) tietosuojalain vaatima lomake, jossa määritellään henkilötietojen, mediatallenteiden ja muut ehdot. Lomake/lomakkeet (ryhmätyöt) täytyy liittää työn mukaan ilmoittautumisjärjestelmään.

Lomakkeet on katsottavissa ja ladattavissa Ilmoittaudu-sivulla.

Tutkimusluvat

Mikäli ohjattavat ovat lukiolaisia, he voivat tulla valituksi Suomen edustajiksi kansainvälisiin kilpailuihin. Intel ISEF -kilpailun sääntöjen mukaan tietyt tutkimukset, jotka sisältävät kohonneen esimerkiksi biologisen tai eettisen riskin, vaativat ennakkoluvan. Tämä tarkoittaa, että ilman tiettyjä asiakirjoja ko. työtä ei voida valita Suomen edustajaksi kansainväliseen kilpailuun.

Lupa tarvitaan esimerkiksi tietyissä selkärangattomia, selkärankaisia, ihmiskudoksia tai bakteereja koskevissa töissä. Mikäli kyseessä on tuotekehitys ja sen testaus, kyselytutkimus tai muu ihmisiä koskeva työ, jokaiselta kyselyyn/tutkimukseen/testaukseen osallistujalta on pyydettävä kirjallinen suostumus.

LOPPUTAPAHTUMAAN OSALLISTUMINEN

Lopputapahtumaan valitaan 30-40 työtä siten, että ne edustavat kattavasti kaikkia kategorioita ja aiheita. Esimerkiksi kaikki biologian työt ”kilpailevat” keskenään ja fysiikan työt taas keskenään jne. Samoin valitaan mukaan tasapuolisesti osallistujia eri ikäsarjoista ja yksilö- ja ryhmätöistä. Samalta ohjaajalta voi olla lopputapahtumassa useampi työ, mutta jos osallistuja lähettää useamman työn, niin vain yksi hänen töistään voi olla mukana lopputapahtumassa.

Lopputapahtuman osallistuminen kustannetaan kolmelle osallistujalle/työ ja yhdelle ohjaajalle (poikkeuksellisesti ohjaajia voi olla myös enemmän, jos ryhmässä on pieniä tai erityistä tukea tarvitsevia osallistujia). Mikäli mukaan halutaan ottaa enemmän osallistujia/työ, osallistuja tai koulu vastaa heidän matka- ja osallistumiskustannuksistaan.

Kaukaa tuleville tarjotaan mahdollisuus yöpyä. Matkakulut korvataan halvimman kulkemismahdollisuuden mukaan. Ohjaajille ei korvata ansionmenetystä tai makseta päivärahaa.

Usein tapahtuman osallistuminen on jännittävä kokemus. Kaikki järjestäjät ja tuomarit sekä muut tapahtuman henkilöt haluavat kuitenkin tarjota osallistujille mukavan tapahtuman. On tärkeää, että osallistujat saavat tuoda esille omaa osaamistaan ja kertoa työstään ylpeinä. TuKoKe-tuomaristot kootaan asiantuntemuksen ja kokemuksen perusteella. Tuomarit ovat tutustuneet lähetettyihin töihin etukäteen. Töiden esittelyn ja tuomaroinnin lisäksi tapahtumassa on tarjolla myös ohjelmaa, esimerkiksi askartelua työpajoissa. Järjestäjät vastaavat työpajojen ohjauksesta, mutta ohjaajalla on vastuu osallistujista.

Töiden sijoitukset sekä suurin osa palkinnoista (jotkut nimikkopalkinnot päätetään ennen lopputapahtumaa) päätetään vasta lopputapahtumassa.

Mikäli lapsen/nuoren työ ei syystä tai toisesta tule valituksi lopputapahtumaan, mutta se on tehty hyvin ja perusteellisesti, niin sen voi lähettää kilpailuun seuraavana vuonna. Silloin työtä täytyy kylläkin päivittää tai mahdollisuuksien mukaan jatkokehittää.

PROJEKTITYÖN VAIHEET

Tässä esitellään lyhyesti projektin tärkeimmät vaiheet. Nämä vaiheet voi käydä ohjattavien kanssa läpi ennen työn aloittamista. Kaikki raportointiohjeet on koottu ohjesivulle

1.    Suunnitteluvaihe

Etukäteissuunnittelu on tärkeää. Mietitään, mitä tehdään ja miksi. Mitä halutaan selvittää? Mihin ongelmaan etsitään ratkaisua? Haetaan riittävästi taustatietoa kirjoista ja internetistä tai kysytään alan asiantuntijoilta. Mietitään jo suunnitteluvaiheessa raportin toteuttamista.

Suunnitteluvaiheessa

  • määritellään ongelma 
  • asetetaan tavoitteet tai tutkimuskysymys
  • määritellään hypoteesi tai ennuste
  • suunnitellaan työ tai tutkimusasetelma
  • suunnitellaan työn toteutus
  • suunnitellaan raportointitapa

2.    Taustatietojen hakeminen

Haetaan työn kannalta riittävästi teoriataustaa tai esimerkiksi tehdään asiakastutkimus. Tämä pohjatyö antaa myöhemmin mahdollisuuden pohdintoihin ja oman työn arviointiin.

3.    Työskentely ja päiväkirja

Työskentelyvaihe on yleensä intensiivinen toteuttamisvaihe, jossa ratkaisuja tehdään joustavasti ja joskus nopeastikin. Projektipäiväkirjaa pitämällä varmistetaan, ettei mikään tärkeä vaihe tai tieto unohdu raportista. Päiväkirja voi toimia myös varsinaisen raportin pohjana, ja sen pitäminen säästää aikaa ja vaivaa.

4.    Kuvitus

Kuvitus on tärkeää, ja se kannattaa ottaa osaksi päiväkirjaa. Työn valmistuessa on vaikea palata enää taaksepäin tekemään tai ottamaan kuvia. Toisinaan koko raportti voi olla tuotettu kuvin tai videoimalla. Kaikissa raportissa olevissa kuvissa tulee olla kuvateksti, joka kertoo tyhjentävästi, mitä kuva esittää. Tarkoituksena on, että lukijan ei tarvitse selata tekstiä läpi ihmetellen, mitä kuva mahdollisesti tarkoittaa, vaan sen yhteydessä on kaikki tarpeellinen tieto.

Mikäli raportin kuvat ovat eri lähteistä, tai ne on toteuttanut joku muu kuin työn tekijä, niissä mainitaan lähde ja tekijä. Jos kaikki kuvat ovat tekijän omia, lähdettä tai tekijää ei tarvitse mainita erikseen. Jokaiseen kuvaan tulee viitata myös tekstissä, jotta ne eivät jää irrallisiksi.

5.    Raportti

Raportti on se tuotos, joka kertoo, mitä on tehty ja millaisia tuloksia on saatu. Raportin täytyy olla selkeästi jäsennelty ja johdonmukaisesti etenevä kokonaisuus, jossa asiat kerrotaan tiiviisti ja täsmällisesti.

6.    Arviointi

Arviointi on tärkeä osa koko prosessia. Itse- ja vertaisarviointia sekä palautekeskusteluja kannattaa pitää mukana säännöllisesti koko prosessin aikana.

OHJAUKSEN TUKIMATERIAALI

Tiedekilpailu – onnistumisia, motivaatiota ja palautetta. Vinkkejä ja ideoita kilpailutyön ohjaukseen ja kilpailuun osallistumiseen (PDF) -kirjassa kuvataan kilpailutyön tekemiseen liittyviä tärkeimpiä asioita sekä käsitellään tieteellisiä menetelmiä ja oman työn julkista esittämistä. Voit tilata materiaalin painettuna julkaisuna täältä.

Opinkirjossa on tuotettu 7 viikon tutkielmakurssikokonaisuus, joka soveltuu sekä itsenäiseen työskentelyyn että opettajan tukimateriaalina käytettäväksi. Tutkielmakurssi on suunniteltu pääasiassa lukion opettajille, mutta myös peruskoulun opettajat pystyvät hyödyntämään sitä omassa opetuksessa. Kurssin aikana harjoitellaan tutkimuksen tekemistä ja tuotetaan mahdollisesti oma tutkielma. Materiaalissa on valmiita tehtäviä aiheiden läpikäymiseen, esimerkkiraportteja tutkimuksista sekä arviointiohjeita.

VINKKEJÄ KOKEELLISUUTEEN

Opinkirjon tiedekerho-sivuilta löytyy yli 20 maksutonta teemakokonaisuutta. Mukana ovat perinteiset aihealueet; kemia, fysiikka, biologia, matematiikka ja maantiede. Lisäksi ympäröivä maailma eri ilmiöineen on huomioitu omina teemoinaan; avaruus, metsä, rikosetsivät, mikrobiologia, ja niin edelleen.

 

TuKoKe-työpajassa rakennettu moottorivene

Työpajan TuKoKe-vene

Veneen ohjeet (pdf), pohjan kaava ohuelle materiaalille (A4, ohut muovi esim. kopiokalvo, jolloin reunat ovat kaksinkertaiset), pohjan kaava paksulle materiaalille (A4, paksu muovi, reunat vain yksikertaiset)

MATERIAALEJA

Opinkirjon kotisivuilta löytyy materiaalia, jota voi hyvin hyödyntää töiden ohjauksessa tai oppitunneilla:

Muualla verkossa:

MUITA OSALLISTUMISMAHDOLLISUUKSIA